با افزایش سرمایه ی واردکنندگان و سرمایه گذاران خارجی در بانکهای کشور چین ، سیاست های تجاری این کشور بر روی بازار های مالی و سرمایه متمرکز شده بطوریکه با تمهیدات کشور چین ، امکان تاسیس شرکت هایی با مالکیت تام در این کشور به واردکنندگان و سرمایه گذاران خارجی قرار داده شده است .  آمارهای اخیر نشان میدهد که  چین به افزایش گشایش بخش های مالی و بیمه ادامه داده و و به پیشبرد اصلاح ساختار بخش تامین در بخش مالی و تقویت حمایت مالی از اقتصاد واقعی ادامه خواهد داد .